תקנון מועדון החברים של מ.ת.ג
מועדון הלקוחות של מ.ת.ג. הוקם במטרה להעניק לחברים עדכונים, מידע והטבות שונות, בהתאם להחלטת ושיקול דעת החברה.
1. הגדרות
“החברה” – מ.ת.ג מחברים תוכן לגמלאים בע”מ ח.פ 516287034, רחוב צור 8 , צור יגאל כוכב יאיר
“דמי החבר / המנוי” – הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון. גובה דמי החבר הינם בסך 45 ₪ לחודש כולל מע”מ או 450 ₪ לשנה כולל מע”מ נכון למועד תקנון זה ו/או כפי שייקבע ו/או יעודכן על ידי החברה מעת לעת. החברה רשאית לעדכן את מחיר החברות במועדון מעת לעת בהודעה מוקדמת של 30 יום מראש לחבר המועדון. במידה ויחול שינוי בתעריף תישלח הודעה מראש בדוא”ל.
“תנאי רכישה” כהגדרתן בסעיף 2.5 לתקנון
“הטבות” כהגדרתן בסעיף 4 לתקנון.
“חבר מועדון” הנו מי שהצטרף לחברות במועדון / רכש מנוי באתר מ.ת.ג בתשלום וכן בן/בת הזוג בהתאם לסעיף 2 לתקנון.
“טופס ההרשמה” הנו טופס הרשמה לאתר מ.ת.ג, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי מ.ת.ג.
“המועדון” הנו מועדון החברים של אתר מ.ת.ג.
“פרטי חבר המועדון” כהגדרתם בסעיף 6 לתקנון.
“תקופת החברות / המנוי” הנה למשך התקופה בה משלם הלקוח את דמי החבר / המנוי. הלקוח יכול לבטל את ההחברות בכל עת כמפורט בהמשך התקנון.
“התקנון” – תקנון המועדון העדכני יפורסם באתר האינטרנט של החברה www.meteg.co.il, וניתן יהיה לקבל העתק מהתקנון העדכני, ללא תשלום, באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד פרסום התקנון המעודכן אשר יישא עליו את תאריך העדכון יחול בין הצדדים ויחייב את הצדדים הנוסח המעודכן.
“שרות לקוחות” – מוקד שירות לקוחות הפועל בימים א-ה בין השעות 08:30 ועד 16:30 בטלפון 074-7668838 או במייל [email protected]

2. הצטרפות למועדון
2.1. ההרשמה למועדון הנה לכל אדם מעל גיל 21. יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו”ב.
2.2. ההרשמה למועדון נעשית באתר מ.ת.ג. או על בסיוע של נציג מ.ת.ג.
2.3. מ.ת.ג. רשאית לדחות בקשה להצטרף למועדון, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
2.4. הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה לאתר ע״י החבר ותשלום החברות במועדון כמוה כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
2.5. תנאי רכישה
2.5.1. מסלול חודשי מתחדש – העסקה היא מתמשכת והתשלום בסך 45 ש”ח לחודש (מחיר מחירון נוכחי) יגבה בכל חודש. במידה ויחול שינוי בתעריף תישלח הודעה מראש בדוא”ל. העסקה ניתנת לביטול בכל עת בהתאם לסעיף הביטול המנוי.
2.5.2. במסלול שנתי מתחדש – העסקה היא מתמשכת והתשלום בסך 450 ש”ח הינו לשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך יגבה בתחילת כל שנה בחודש תחילת המנוי תשלום בסך 450 ש”ח (מחיר מחירון נוכחי). במידה ויחול שינוי בתעריף תישלח הודעה מראש בדוא”ל. המנוי השנתי מתחדש אוטומטית, כלומר בסוף שנה, בחודש תחילת המנוי יחויב שוב לתקופה של שנה נוספת. (אלא אם ניתנה הוראות ביטול). העסקה ניתנת לביטול בכל עת בהתאם לסעיף הביטול המנוי.
2.6. ניתן להצטרף בתשלום בכרטיס אשראי באתר, תשלום טלפוני או בהעברה בנקאית (במקרה של העברה בנקאית התשלום הוא לשנה בלבד).
2.7. חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה מספר הטלפון הסלולרי וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.
2.8. החברות במועדון הינה לתקופת החברות בלבד.
2.9. חבר המועדון יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי ששמו ופרטיו, כפי שנמסרו על ידו בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות, וכן כל מידע שיצטבר בקשר לחבר המועדון ו/או למועדון הלקוחות ו/או בקשר להזמנות ו/או יועבר לחברה וישמש את החברה לקידום פעילותה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכדומה.
2.10. חבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה, לרבות טענה על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח-2008.
2.11. הזנת הנתונים ואישורם ו/או החתימה על טופס ההרשמה ו/או ביצוע תשלום למועדון הלקוחות יהווה אישור של חבר המועדון גם למשלוח דברי פרסום.
2.12. חבר המועדון מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מהחברה וגורמים קשורים בכל אמצעי התקשורת והמדיה הודעות אלקטרוניות, דיוור עם פרסומים, הטבות, מבצעים ועדכונים מהחברה מעת לעת באמצעות מסרונים ו/או דוא”ל ו/או בכל אופן אחר בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או כל דבר פרסומת כהגדרתו על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס”ח-2008. החבר יכול להסיר עצמו מהדיוור בכל עת בפנייה למחלקת השרות של החברה או בלחיצה על כפתור הסר בדוא”ל או במסרון.
2.13. מ.ת.ג שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום, במקרה של הפסקת פעילות תפורסם הודעה באתר האינטרנט של החברה ובהודעת דוא”ל. לחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה והכל בכפוף להוראות כל דין ו/או למתן אפשרות לניצול כל הטבה ככל שתהיה לחברי המועדון במועד האמור.

3. ביטול המנוי / החברות במועדון
3.1. מבלי לגרוע מהוראות הדין, כל חבר מועדון יהיה זכאי לבטל את חברותו במועדון בכל עת בהודעה שימסור למועדון בכתב או בטלפון 074-7668838 בדואר אלקטרוני: [email protected] . הביטול בפועל ייעשה בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שבעה (7) ימי עסקים מיום קבלתה אצל מ.ת.ג., והכל אם לא נקב חבר המועדון במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול. במידה ושולם תשלום מראש יוחזר ללקוח החלק היחסי של התשלום (ברכישת מנוי שנתי החודשיים חינם הינם החודשיים האחרונים במנוי).
3.2. במידה והחבר ביטל את החברות במועדון ומימש את ההטבות הוא יידרש להשלים את החלק הייחסי של שווי ההטבות שהוא מימש או ששווי ההטבות יקוזז מהחזר התשלום.

4. זכאות להטבות מועדון הלקוחות
4.1. מתנת הצטרפות – שובר הנחה מתנה בהצטרפות למועדון לרכישת טיולים או קורסים באתר (מימוש השובר בהזמנה טלפונית) תוקף השובר לחצי שנה מיום קבלתו. (שווי השובר יקבע על ידי החברה)
4.2. מתנת יום הולדת – שובר הנחה מתנה בכל שנה בתאריך יום ההולדת לרכישות טיולים או קורסים באתר (מימוש השובר בהזמנה טלפונית) תוקף השובר לחצי שנה מיום קבלתו. (שווי השובר יקבע על ידי החברה)
4.3. הנחות מהמחיר הרגיל ברכישות באתר בפריטים כפי שיקבעו על ידי החברה.
4.4. ההרשמה לקורסים ו/או טיולים ללא תשלום ו/או במחיר מוזל יהיו מתוך רשימת קורסים וטיולים נבחרים שיפורסמו באתר במפעם לפעם (מימוש ההטבה בהרשמה טלפונית בלבד למידע על הרשימה ניתן לפנות למוקד השרות וההזמנות).
4.5. מספר המקומות מוגבל
4.6. שירותי יעוץ ראשוני חינם במגוון נושאים כפי שיפורסמו באתר מעת לעת.
4.7. אין כפל הטבות במועדון.
4.8. החברה תהיה רשאית לעדכן את רשימת ההטבות והמתנות ולהעניק מבצעים והטבות שונים למצטרפים חדשים ו/או ותיקים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. קניין רוחני
5.1. מ.ת.ג. הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון הלקוחות, לתכנים, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת מ.ת.ג בכתב ומראש.
5.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים או אשר יוצגו במסגרת פעילות מועדון הלקוחות, ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מ.ת.ג., אלא אם מ.ת.ג. התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

6. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
6.1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר (“פרטי חבר המועדון”) יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של מ.ת.ג..
6.2. מ.ת.ג. לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין מ.ת.ג.; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר – מ.ת.ג. תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור, מ.ת.ג. תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במ.ת.ג. ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצלה חשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם מ.ת.ג. ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי מ.ת.ג. בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור.
6.3. הצטרפות למועדון מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת מ.ת.ג., יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של מ.ת.ג. או מי מטעמה, וכשייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של מ.ת.ג. וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. מ.ת.ג. לא תיחשב מפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
6.4. חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6.5. חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות מ.ת.ג.; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון או בדואר אלקטרוני :[email protected] , ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או מ.ת.ג. יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, ומ.ת.ג. תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון מבלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

7. אחריות
7.1. המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או מ.ת.ג. ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש ו/או השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף, תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב.
7.2. מ.ת.ג. אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.
7.3. מ.ת.ג. ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא מ.ת.ג. רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו מ.ת.ג. ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי מ.ת.ג. ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.
7.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. מ.ת.ג. ומנהל המועדון נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. מ.ת.ג. ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את מ.ת.ג. ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד מ.ת.ג. ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

8. כללי
8.1. מ.ת.ג. שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה או באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מ.ת.ג. תפרסם הודעה בנוגע לעדכון התקנון בדיוור החודשי.
8.2. מ.ת.ג. רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיו”ב בכל עת.
8.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.
8.4. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.
8.5. כל התנהגות של מ.ת.ג. ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
8.6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

עדכון אחרון: מרץ, 2024

עגלת קניות
0

אין מוצרים בסל הקניות.

למעלה
חזרה
נגישות