תנאי שימוש

חברת מ.ת.ג. מחברים תוכן לגמלאים בע”מ, ח.פ. 516287034  (להלן: “החברה“, “אנחנו” או “אנו“) הקימה ופיתחה אתר https://www.meteg.co.il/ (להלן: “האתר“) המיועד לגמלאים ומאפשר ליהנות ממספר פלטפורמות מתקדמות, חדשות וייחודיות, לרבות מערכת למידה מרחוק מתקדמת, רשת חברתית, הרצאות, קורסים וסדנאות אשר הותאמו לציבור הגמלאים בדגש על חוויית משתמש קלה ונעימה, וכן לרכוש מוצרים ו/או שירותים של החברה או של צדדים שלישיים (להלן: “השירותים“). תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מסדירים את האופן שבו תתבצע גישה לאתר ולשירותים וכן את האופן שבו יעשה בהם השימוש (להלן: “תנאי השימוש“). מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר מ.ת.ג. www.meteg.co.il   מסדירה את אופן איסופו, עיבודו והעברתו במקרה הצורך של מידע אישי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות) על ידי החברה (להלן: “מדיניות הפרטיות“).

תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לכלל משתמשי האתר, נשים וגברים כאחד. המונח “אתה“/”הנך” המופיע במסמך זה מתייחס לכל משתמש באתר.

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון. בלחיצה על הכפתור המסומן ב-“אני מאשר”, אתה מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה בתוקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או מקצתם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר או בשירותים לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

למען הסק ספק, תנאי שימוש אלה לא יחולו, או יחולו באופן חלקי, על שימושך באתר ו/או בשירותים במסגרת חברותך במועדון הלקוחות, ככל שתבחר להצטרף למועדון הלקוחות, ובמקרה זה שימושך יהיה בהתאם לתקנון מועדון הלקוחות, כפי שיתפרסם באתר.

 1. שימוש באתר ובשירותים
 • אתה רשאי להשתמש באתר ובשירותים בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו/או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר השעיה או ביטול תימסר באתר. בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משינויים כלשהם, השעיה או ביטול האתר ו/או השירותים. בכפוף להוראות תנאי השימוש, ככל ששילמת מראש עבור הגישה לאתר ו/או השירותים, כספך יוחזר עבור חלק השירות עבורו החברה קיבלה תשלום ולא סיפקה.
 • גישה לאתר ו/או לשירותים מותרת רק לשימוש אישי, בהתאם לתנאי השימוש ולכל תנאים או הגבלות הקשורות באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אחר באתר ו/או בשירותים כפוף להסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. אין לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים למטרות מסחריות.
 • השימוש באתר ו/או בשירותים והגישה אליהם בטלים ומבוטלים ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים לפי חוק, תקנה או כל התחייבות אחרת. הנך מתחייב כי: (א) כל מידע אשר נמסר בתהליך הרישום הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) תשמר את דיוק ואמיתות מידע זה; (ג) הנך בן שמונה עשרה (18) שנים ומעלה ואתה כשיר להתקשר בחוזה מחייב; (ד) השימוש שלך באתר ו/או בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות שעשויה להיות לך כלפי צד שלישי; וכן (ה) כל שימוש שלך באתר ו/או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.
 • על מנת להשתמש בשירותים, בכפוף להסכמה לתנאי השימוש, עלייך ליצור חשבון משתמש באתר. במהלך ההרשמה עלייך למסור מידע מסוים, לרבות שמך, פרטי התקשרות וכן פרטי אמצעי תשלום (ככל שנדרש). ייתכן כי נבקש מידע נוסף שאינו חובה, ובאפשרותך לספק לנו מידע זה, לפי שיקול דעתך, אך מסירת מידע זה עשויה לסייע לנו לשפר את מתן השירותים עבורך. אנו עשויים לשנות את אופן הרישום לפי שיקול דעתנו. ככל שיהיה לך חשבון רשום, הנך מתחייב: (א) כי ידוע לך שאתה אחראי באופן מלא לשמירת שם המשתמש והסיסמה שלך; ו-(ב) להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בחשבון או בסיסמה שלך.
 • אתה מודע ומסכים לכך כי חלק מהשירותים מסופקים באמצעות שירות שיחות וידאו – Zoom, ובכפוף לתנאי השימוש של Zoom. כאשר תשתתף בפעילות מסוג זה, אתה מודע ומסכים לכך שתוכל לראות את המשתמשים האחרים, ואלה יוכלו לראות אותך. על כן, הנך מתחייב להתנהג כראוי.
 • אנחנו מזמינים אותך להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו באמצעות הקישור המופיע באתר ומתעדכן מעת לעת ו/או לקבוצת הפייסבוק שלנו, בכתובת https://www.facebook.com/groups/meteg  (להלן: “פלטפורמת צד ג’“), שם תוכל להתעדכן בפעילויות ובחדשות האתר בכפוף לתנאי השימוש, ובכפוף לתנאי השימוש של פלטפורמות צד ג’ כאמור. בנוסף לאמור לעיל, החברה גם מציעה לך, במסגרת השירותים, להצטרף לרשת חברתית המופעל באתר לקהילת המשתמשים, במסגרתה תוכל לתקשר עם חברי הקהילה. אתה מודע לכך שבהצטרפות לרשת החברתית באתר במסגרת השירותים, ייתכן שתהיה חשוף לתכנים של משתמשים אחרים, וכן לכך שמשתמשים אחרים יהיו חשופים לתוכן שאתה מעלה, בהתאם לסעיפים 6-9 להלן. אנו ממליצים לך לבחון ולהתאים את העדפות הפרטיות של שלך בעת השימוש ברשת החברתית כאמור, כדי לשלוט בתפוצת התוכן שאתה מעלה ו/או נחשף אליו.
 • אתה אחראי באופן בלעדי ומלא על ביטחון המכשיר שלך ועל הפעילות שלך בעת השימוש באתר, בשירותים ו/או בחשבון פלטפורמת צד ג’, גם במקרה בו הפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבונך ו/או בחשבון פלטפורמת צד ג’ שלך. אתה מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל שימוש פסול, בלתי מורשה או בלתי חוקי בחשבונך ו/או בחשבון פלטפורמת צד ג’ שלך, ובגין כל חוב שהצטבר או מיסים החלים עליהם ו/או על השימוש בשירותים, אלא אם כן הודעת לחברה בכתובת [email protected] על שימוש ו/או חדירה בלתי מורשית לחשבונך ועל כך שאתה מבקשת את חסימתו. החברה איננה מנטרת ואינה יכולה להבטיח שתדע על כל שימוש בלתי נאות בשירותים. החברה רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לאתר ושירותים, מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין.
 • הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת [email protected] בכל בעיה, בקשה או תלונה המתייחסת לפעילות ולתקינות האתר ו/או השירותים.
 1. סגירת חשבון.
 • הנך מאשרת כי ידוע לך כי החברה יכולה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי להודיע על כך, להשעות או לבטל את חשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו בגין אחת מהסיבות הבאות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות בחשבונך; (3) התנהגות שמהווה הונאה או שהינה פוגענית או מטרידה; (4) התנהגות המזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, למוניטין של האתר ו/או השירותים או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע במהלך העסקים של החברה באמצעות ביקורות ו/או פרסומים שליליים; וכן (6) ביצוע תשלום נכשל ו/או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש. עם השעיית או ביטול חשבונך, לא תהיה לך כל גישה לכל תוכן אשר היה זמין לך באמצעות חשבונך ואינך רשאי להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.
 • אם נסבור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה כל התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה, נוכל לנקוט בכל פעולה חוקית הנראית לנו מתאימה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרה של תנאי השימוש או של התנהגות בלתי חוקית או בלתי נאותה באתר ו/או בשירותים. החברה תשתף פעולה עם כל חקירה של רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט שדורש ממנה או מנחה אותה לחשוף את הזהות, ההתנהלות או כל תוכן של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין. כל סגירה או השעיה של חשבונך לא תשפיע על חבויותיך כלפי החברה תחת תנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל המצגים שלך כלפינו והגבלת האחריות), שלפי מהותם ולפי העניין מיועדים להוסיף ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כאמור.
 • הנך רשאי לבקש שהחברה תסגור את חשבונך, בכל עת ומכל סיבה שהיא, על ידי שליחת הודעה לכתובת [email protected]. החברה תסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. הפרטיות מסדירה את אופן הטיפול במידע האישי שלך לאחר סגירת חשבונך. למען הסר ספק, בקשה לסגירת חשבונך לא תשפיע על תשלומים שבוצעו (ככל שבוצעו) טרם בקשת סגירת החשבון.
 1. תמורה.
 • התנאים המסחריים לשימושך באתר, לרבות התמורה, תנאי התשלום ותקופת שימושך בשירותים, יהיו בהתאם למפורט בתכנית המנוי שבחרת בעת הרשמתך (ככל שנבחר) (להלן: “המנוי“). באפשרותך להחליף את סוג המנוי בכל עת, במתן הודעה לחברה לכתובת [email protected] ושינוי כאמור ייכנס לתוקפו בחודש החיוב שלאחר קבלת ההודעה על ידי החברה.
 • אלא אם צוין אחרת במנוי: (א) תקופת המנוי תתחדש אוטומטית על בסיס שנתי, אלא אם מי מהצדדים יבחר שלא לחדשו, על ידי מתן הודעה בכתב (לרבות במייל) 60 יום מראש לצד השני, ו-(ב) התשלומים יתבצעו על בסיס חודשי מראש, בסוף כל חודש ביחס לחודש שאחריו; למען הסר ספק, תשלום בעבור החודש הראשון של השירות ייגבה עם השלמת תהליך ההרשמה. תתבקש לספק פרטי חיוב כגון שם, כתובת לחיוב ופרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר לחברה או לספק שירותי התשלום והסליקה המקוונים שלה. אתה מאשר בזאת לחברה לגבות סכומים אלו על ידי חיוב כרטיס האשראי או אמצעי התשלום המסופק באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים. כל תשלום שיתבצע באמצעות ספק שירותי תשלום וסליקה מקוונים, יהיה כפוף לתנאים ומדיניות אותה ישות. אנא עיין בהוראות כאמור לפני השימוש בשירותים אלה. מובהר בזאת כי בכפוף לאמור בכל דין, החברה אינה אחראית לכל נזק, פגם או תקלה מכל מין וסוג שהם, העלולים להיגרם עקב שימוש בשירות התשלומים, לרבות ביחס לאופן התשלום ו/או להעברתו ו/או לתשלומים נלווים לעסקה ו/או לכל היבט אחר ביחס לשירותים אלו.
 1. מדיניות ביטול. באפשרותך לבטל עסקה שביצעת במסגרת השירותים בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“):
 • באפשרותך לבטל עסקה באמצעות הודעה , בטלפון 051-2299355, בדואר רשום לכתובת ת.ד. 917 כוכב יאיר, בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected] או באמצעות צור קשר באתר בכתובת www.meteg.co.il  בהודעות ביטול עלייך להזין את שמך, תעודת זהות, פרטים ליצירת קשר וכן מספר עסקה.
 • ביטול עסקה מתמשכת.
  • בעסקת מכר מרחוק עבור שירותים, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, וזאת בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא.
  • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
  • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  • יצוין, כי ככל שעד למועד הביטול כבר השתמשת בשירותים, יהא עליך לשלם את התמורה היחסית בעבור השירותים.
  • בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר.
  • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
  • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  • יצוין, כי ככל שעד למועד הביטול כבר השתמשת בשירותים, יהא עליך לשלם את התמורה היחסית בעבור השירותים.
 • ביטול של עסקה שאינה מתמשכת.
  • בעסקת מכר מרחוק עבור שירותים, הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
  • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
  • בעסקת מכר מרחוק שבוצעה על ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, כאשר ההתקשרות בעסקה כללה גם שיחה בינך לבין החברה (לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית), הנך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
  • אם ביטלת את העסקה עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך על ידינו לפני העסקה, עקב אי-אספקת השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה, אנו נחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילמת, נבטל את חיובך בשל העסקה, נמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא נגבה ממך דמי ביטול כלשהם.
  • אם ביטלת את העסקה שלא מחמת אחד הטעמים שפירטנו למעלה, אנו נחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, נבטל את חיובך בשל העסקה ונמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. כמו כן, אנו רשאים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 • לצורך ביטול עסקה כאמור, יתכן ותתבקש על-ידי החברה להציג מסמך המעיד על היותך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
 1. קישורים. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרי אינטרנט ותכנים שיווקיים שאינם מופעלים על ידינו. הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשת בלבד, אין לנו שליטה על אתרים אלה ואין אנו נושאים באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהצגת הקישורים באתר בכדי להעיד על תמיכה ו/או קידום התוכן המוצג באתרים כאמור או על כל קשר אחר אליהם או למפעיליהם. אנחנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולהיזהר בשימוש באתרים של כל צד שלישי. אנו רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.
 1. תוכן.
 • תוכן שונה עשוי להיות זמין עבורך באמצעות האתר ו/או השירותים, לרבות תמונות, קטעי וידאו, מידע, הרצאות, קורסים סדנאות והמלצות וכל חומר אחר אשר קשור ו/או נובע מהמוזכר לעיל. כמו כן, האתר ו/או השירותים מאפשרים לך להוסיף תוכן ו/או נתונים מסוימים (להלן: “תוכן המשתמש“). כל תוכן המוצג ו/או שיתווסף לאתר, ו/או לשירותים, על ידי החברה, מי מטעמה, או המשתמשים (לרבות תוכן משתמש), יכונה יחדיו להלן – “תוכן“.
 • הנך אחראי באופן בלעדי לכל תוכן משתמש אשר הנך מעלה ו/או תוכן אשר אנחנו מפרסמים עבורך ובהתאם לבקשתך. הנך מצהיר ומתחייב שתוכן המשתמש עומד בכל הוראות הדין, שאתה מחזיק בכל הזכויות הנדרשות בכדי להעלות את תוכן המשתמש לאתר ו/או לשירותים, וכי תוכן המשתמש אינו מפר (או מוביל להפרה של) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות לפרסום או זכות לפרטיות של צד שלישי. איננו מתחייבים לקבל, להציג, לסקר או לתחזק כל תוכן משתמש. יתר על כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר ולמחוק לצמיתות כל תוכן, כולל כל תוכן משתמש שהועלה או שונה על ידי משתמש, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. איננו מקדמים כל תוכן, דעה, או המלצה, המבוטאים על ידי משתמש כזה או אחר, ואנחנו מסירים באופן מפורש כל אחריות הנוגעת לתוכן, לרבות, ללא הגבלה, תוכן המשתמש.
 • אנו רשאים לבחור, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לנתר תוכן משתמש על מנת לאתר התנהגות בלתי הולמת או בלתי חוקית, לרבות באמצעים אוטומטיים; עם זאת, החברה אינה מחויבת, לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים. החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש על פי תנאים אלו. כמו כן, לחברה יש זכות לערוך, למחוק, לעוות, לשנות או להעביר תוכן משתמש מהאתר ו/או מהשירותים, ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת. בנוסף, החברה רשאית לסרב לשדר, לשלוח באמצעיים אלקטרוני, להפיץ, או לפרסם כל תוכן משתמש (לרבות האפשרות שלא לאפשר למשתמש לפרסם או להפיץ תוכן משתמש באמצעות צד שלישי) ללא הודעה מראש, מכל סיבה שהיא ובכל עת.
 • בכפוף לכל דין, החברה אינה אחראית על הדיוק, נכונות, התועלת, הבטיחות או זכויות קניין רוחני הקשורות בתוכן, באופן ישיר או עקיף. אף על פי שמשתמשי האתר מחויבים להסכים לתנאי השימוש, צדדים שלישיים המבצעים שימוש באתר ו/או בשירותים (לרבות משתמשים לא מורשים) עשויים לפרסמם או להעביר חומרים פוגעניים או מגונים, אליהם הנך עלול להיחשף באופן בלתי רצוני. הנך מוותר בזאת על כל זכות או סעד משפטי או סעד מכוח כל דין הנוגע לך או אשר עשוי לעמוד לזכותך בהקשר עם האמור לעיל. אנו דוחים במפורש כל אחריות, הנוגעת לכל פעולה, ללא קשר לצורת הפעולה, או מחדל של משתמשים או צדדים שלישיים (לרבות משתמשים לא מורשים), בין אם הפעולה או המחדל נוצרו במהלך השימוש בשירות או בכל דרך אחרת.

 

 1. מגבלות תוכןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב שלא לשלוח, לפרסם או להעלות תוכן משתמש אשר: (א) מפר זכויות חוקיות של צדדים שלישיים, לרבות דברי נאצה, תוכן פוגעני, מאיים, טורדני או בלתי הולם, לרבות בפעילויות המוצעות במסגרת השירותים ומועברות באמצעות Zoom, תוכן אשר פוגע בזכות לפרטיות, נועד למטרות בלתי חוקיות ו/או הפוגע בפעילות השירותים ו/או באתר; (ב) מפר (או עשוי להפר) זכות קניין רוחני, זכות מוסרית או כל זכות אחרת של צד שלישי; (ג) מהווה (או שאתה מאמין, או סביר להניח, כי הוא מהווה) תוכן שהוא, או שכרוך בו חומר, בלתי חוקי, מזויף, גנוב, פיראטי, בלתי מורשה, או אשר מקדם כל פעולה בלתי חוקית, בלתי מורשית או אלימה; (ד) אינו עומד בכל החוקים, הכללים או התקנות הרלוונטיים; (ה) מכיל מידע מטעה, מסולף או מצג שווא העלול לפגוע בחברה או בכל צד שלישי; (ו) יוצר עומס חריג באופן בלתי סביר או לא פרופורציונלי על התשתית שלנו; או (ז) מפרסם, מאחסן, מעבד, מציע או משדל לאחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, או שידוע לך כי הוא מכיל קישורים למפורט להלן, או מוביל למקומות שמכילים קישורים למפורט להלן: (1) חומר שהוא פוגעני (לרבות חומר המקדם או מאדיר שנאה, אלימות, קנאה או כל ישות (בעבר או בהווה) המקדמת חומר פוגעני כאמור); (2) חומר גזעני, משמיץ, מטריד או מאיים; (3) פורנוגרפיה (כולל כל חומר גס וכל דבר המתאר ילדים במצבים של רמיזות מיניות, בין אם מתאר ילדים אמתיים ובין אם לאו); (4) כל וירוס, סוס טרויאני או כל רכיב מזיק או משבש; או (5) כל חומר המעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, כמהווה עילה לחבות אזרחית, מפר כל חוק או תקנה או שאינו הולם בצורה כזו או אחרת.
 1. מגבלות שימוש. למעט שימושים שהותרו באופן מפורש בתנאי השימוש, אסור לבצע או לאשר ו/או לאפשר לכל צד שלישי לבצע שינויים באתר ו/או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו/או מי מטעמך לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים: (1) תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תעניק רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור מתן השירותים; (2) תנסה לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בצורה כזו או אחרת לתכונות הקשורות באבטחת האתר ו/או השירותים או לתכונות המונעות או מגבילות שימוש; (3) תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת אתר אחר ו/או תעשה כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה; (4) תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר; (5) תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג החברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו או תעשה שימוש בחשבון או סיסמה של משתמש אחר מבלי לקבל את הסכמתו מראש ובכתב; (6) תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או למשתמשים באתר ו/או השירותים, או (7) תעשה כל שימוש באתר ו/או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו/או כל דין.
 1. קניין רוחני.
 • האתר, השירותים, לרבות המוצרים המוצעים באתר, וכל הנתונים והמידע הזמין באתר ו/או באמצעות השירותים הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים שהתירו לחברה להשתמש בהם, ואין לראות בשימוש באתר או בשירותים כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים באתר וברעיון העומד ביסוד האתר ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר, לרבות סימנים מסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר ו/או בשירותים ו/או המוצרים ו/או השירותים הייחודים והבלעדיים לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את התוכן הנמצא באתר או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו או במידע העומד בבסיסו שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באתר ו/או בשירותים שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר ו/או השירותים בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • תוכן המשתמשת שאתה מזין, שולח, מפרסם ו/או מעלה בעת השימוש באתר ו/או בשירותים הינו רכושך הבלעדי וכל זכויות הקניין הרוחני בתוכן המשתמש שלך הינן שלך. בהזנה, שליחה, פרסום או העלאה של תוכן משתמש כלשהו בקשר עם האתר ו/או השירותים, אתה מעניק (א) למשתמשים אחרים רישיון שימוש מוגבל בכפוף לתנאי הישמו, ו-(ב) לחברה, ליורשיה ולנמחיה רישיון קבוע ומתמשך, כלל עולמי, לא בלעדי, ללא תמלוגים, והניתן להעברה, להשתמש, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשנות, וליצור יצירות נגזרות של תוכן משתמשת כאמור, לרבות מבלי הגבלה, כל שימוש מסחרי.
 1. הגבלת אחריות
 • בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות בקשר לתוכן האתר ו/או השירותים, לרבות בקשר לטיבם או התאמתם או לתיאורם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר ו/או בשירותים.
 • הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך ואתה מסכים, כי השימוש באתר ו/או בשירותים הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו/או בתוכן המצג בהם ניתן לך כמות שהוא (AS IS) ובכפוף לזמינותו (AS AVAILABLE) בהתאם להחלטת החברה ובלי אחריות מכל סוג שהוא, לרבות היותם מותאמים אישית לצרכיך.
 • לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו/או בגין האתר ו/או השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכיך. בכפוף לכל דין, כל הסתמכות על התוכן הינה באחריותך הבלעדית והחברה דוחה כל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עמידה בזמנים, עדכניות, איכות, שלמות, שימושיות, אבטחה או ביצועיהם של האתר ו/או התוכן ו/או שכל המידע הזמין באמצעות האתר ו/או התוכן יהיה ללא טעויות או שהטעויות, ככל שישנן, תתוקנה.
 • בכפוף לכל דין, החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יסופקו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו/או הפרעות או יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן שבעתיד לא יהיו השירותים זמינים בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
 • אתה מודע ומסכים לכך כי חלק מהשירותים כוללים פעילות גופנית. באחריותך הבלעדית לוודא התאמתך ואפשרותך להשתתף בפעילויות אלה. אנו ממליצים לך להיוועץ ברופא בטרם תחל כל פעילות גופנית. החברה מסירה במפורש כל אחריות לנזק שייגרם כתוצאה ממצבך הבריאותי.
 • בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה בשום אופן לא יהיו אחראים כלפיך או כלפי כל צד שלישי לכל אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, ישיר, עונשי או מיוחד (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של מסד נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות) הנובע מכל הנוגע לתנאי שימוש אלה, מהשימוש או מאי יכולת להשתמש באתר ו/או בשירותים, בתוכן ו/או בכל הקשור אליהם, מביצוע עסקה, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש ואובדן המידע ושאר נכסים בלתי מוחשיים, זאת גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. החבות הכוללת והמצטברת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי שימוש אלו לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בקשר עם השירותים בתקופה של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית. בכפוף לכל דין, אם לא שילמת לחברה בעבור השירותים, לחברה לא תהיה כל אחריות כלפייך.
 • מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים. כל שימוש אשר נעשה על ידי החברה במידע האישי אשר התקבל במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדיניות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת המידע האישי כאמור, לרבות ומבלי להגביל, פרטי התקשרות, אתה מצהיר כי הנך מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה פוטר את החברה מכל אחריות לכך.
 1. שיפוי. הנך מתחייב לשאת באחריות המלאה בגין כל תוצאה ישירה או עקיפה שתתרחש עקב שימושך באתר. בהתאם, הנך מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה ולהגן עליהם בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (לרבות, של צד ג’ כלשהו) הנובעים, באופן ישיר או עקיף; (א) מהפרת אחד או יותר מתנאי השימוש על ידיך או על ידי משתמש במכשירך או בחשבונך האישי; (ב) כתוצאה מאופן שימושך או ניסיונך להשתמש באתר ו/או בשירותים; (ג) הפרה של הוראות כל דין אליו אתה כפוף; (ד) הפרת זכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו; (ה) הפרה של כל אחד מהמצגים וההתחייבויות שלך במסגרת תנאי השימוש, וכן (ו) כל עניין אחר שעליו אתה אחראי על פי כל דין.
 1. שונות. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית בקשר עם תנאי שימוש אלה יידונו ויוכרעו אך ורק בפני בתי המשפט המוסמכים בישראל ויהיו בסמכות שיפוטם הייחודית והבלעדית. הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל הנובע ו/או הכרוך בהם, לרבות פרשנותם, יהיו אך ורק דיני מדינת ישראל והם בלבד. ככל שייקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את משמעות וכוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם. אין דבר תנאי שימוש אלה היוצר כל שלוחה, העסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או מסמיך אותך לפעול מטעם החברה. תנאי השימוש משקפים את כלל ההסכמות בין הצדדים בעניין תנאי השימוש באתר והיחסים בין הצדדים ויגברו על כל הסכמה או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן לכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיך והתחייבויותיך לפי תנאי השימוש או כל חלק מהן וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל. בין הצדדים לא מתקיימים ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד, יחסי הרשאה, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל צורך שהוא. ככל שנצטרך ליצור אתך קשר, את מסכימה שנוכל לעשות זאת לכל כתובת הידועה לנו, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

 

עדכון אחרון: דצמבר, 2020

לצפייה בתקנון מועדון החברים של מ.ת.ג לחצו כאן 

לצפייה במדיניות פרטיות לחצו כאן

עגלת קניות
0

אין מוצרים בסל הקניות.

למעלה
חזרה
נגישות